Maglumat çykaryjy programma üpjünçiligi - Semalt syn

Hasabatlaryň gözden geçirilmeli we zyňyljak günleri gutardy. Häzirki wagtda telekeçiler maglumatlaryň derňewini dogry geçirmek üçin bar bolan ýazgylardan maglumatlary gaýtadan ulanmaly bolýarlar. Gerekli maglumatlary almak üçin müňlerçe we käwagt millionlarça ýazgylaryň gyrylmalydygyny aňladýar. “Astera” maglumat çykaryjy programma üpjünçiligi şu ýere girýär. Awtomatiki maglumat çykarmak bilen bilelikde UI programma üpjünçiligini ulanmagy aňsatlaşdyryp, bu mesele üçin ajaýyp çözgüt hödürleýär.

Esasy aýratynlyklar

  • Dürli çeşmelerden maglumatlary alýar

Bu programma üpjünçiligi PDF, Word, RTF, TXT, PRN we Excel faýl formatlaryny goldamaga ukyply. Goldanýan formatlaryň hemmesinden mümkin boldugyça köp işlemäge mümkinçilik berer.

  • Ulanyş aňsatlygy

Ulanylyşy aňsat bolan interfeýs, çykarmak isleýän maglumatlaryňyzy kesgitlemek prosesinde size ýol açar. Ondan soň, gural ony islän ýeriňize geçirer.

  • Maglumatlary dürli ugurlara eksport edýär

Işiňiz birnäçe maglumat bazasyny işledýän bolsa, utgaşyklyk meselesi barada alada etmeli dälsiňiz, sebäbi bu gural Access, MySQL, ODBC we Microsoft SQL Server ýaly meşhur maglumatlar bazasyny üpjün edijileri goldaýar.

  • Güýçli OCR

Adatça maglumat strukturasynyň ykrar edilmegine bil baglaýan beýleki maglumat çykaryjy programma üpjünçiliginden tapawutlylykda, Astera ReportMiner, PDF faýllaryndan maglumatlary alanda peýdaly OCR (Optical Character Recognition) bar. Has gowusy, bu we başga-da köp ösen aýratynlyklary almak üçin goşmaça gurnamalary ýerine ýetirmek hökman däl.

  • Birnäçe çeşmeden maglumatlary çykarmak ukyby

Indi dürli çeşmelerden maglumat almak üçin programmalar toparyna bil baglamagyň zerurlygy ýok. Bu gural bir ýa-da köp sütünli çeşmeleri goldaýar. “Astera”, ähli resminamalary skanirlemäge we gözleg üçin belli maksat nokatlaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Üstünlikleri

  • Wagtyňyzy tygşytlaýar

“Astera ReportMiner” ýürekde netijelilik bilen döredildi. Netijede, işewür maglumat maglumatlary ýygnamak proseslerini awtomatlaşdyrmak arkaly wagtyňyzy tygşytlaýar.

  • Köpugurly ýerine ýetiriş

Häzirki programmaňyzyň uly taslamalary dolandyryp bilmejekdiginden alada edýän bolsaňyz, bu zerur gural. Köp ýumuş taýdan köp zady hödürleýär we birbada birnäçe maglumat çeşmesine çydap bilýär.

mass gmail